Kwakangosara machira chete: Tomb of Famous Gospel Musician Diva Mafunga Found Wide Open[Image Credit: Kwayedza]

Kwakangosara machira chete: Tomb of Famous Gospel Musician Diva Mafunga Found Wide Open

In a shocking turn of events, the tomb of renowned gospel musician Diva Mafunga was discovered opened shortly after his burial. Diva tragically lost his life in a fatal car accident along the Bulawayo road between Kwekwe and Kadoma. At the age of 53, he was laid to rest at his ancestral home in Mt Darwin.

Relatives Uncover the Disturbing Sight

The day after the burial, Diva’s family visited the tomb and made a startling discovery of a hole in the burial site. Malvin Mafunga, Diva’s brother, confirmed the incident, expressing his shock and concern over the situation.

“Munin’ina wangu akafa netsaona tikazouya nemutumbi wake kuno kumusha. Takamuviga kumakuva edu kunonzi kunaChisodza pedyo nerwizi Chisodza. Rechimangwana racho, takazomukira kuguva sezvinodiwa patsika dzechivanhu kunotarisa. Takawana guva rakacherwa gomba rakadzika nechekumusoro,” stated Malvin.

Speculation and Unsettling Rumors

Unsettling rumors quickly began circulating, with some suggesting that the coffin was found outside the tomb, insinuating that witches had consumed the body. Others claimed that a traditional healer, known as a sangoma, had stolen the remains and taken them to Mozambique. However, Malvin vehemently denied these allegations, reported Kwayedza. He asserted that the family believes the individuals responsible for the accident may be behind this disturbing incident.

“Pane mashoko atinonzwa achibva muruzhinji ekuti bhokisi raDiva rakawanikwa riri kunze. Uye mubhokisi musina chitunha, achinzi akadyiwa nevaroyi. Asi isu zvakadaro hatizvizive nekuti takangowana pakacherwa chete. Pamusoro peguva pachingoratidza kuti pakagarwa nemunhu ivhu rikawondomokera pasi, rimwe rikatakurwa. Vamwewo vanoti mutumbi wake wakabiwa ukaendwa nawo kun’anga dzekuMozambique. Asi isu hatina humbowo nazvo,” continued Malvin.

Seeking Answers in the Midst of Grief

The unexpected opening of Diva Mafunga’s tomb has left the community in shock and mourning. As the investigation unfolds, family members and authorities are determined to uncover the truth behind this disturbing turn of events. The search for answers continues as they navigate through the grief and try to understand the motives behind the desecration of Diva’s final resting place.